Warunki korzystania z serwisu www.hophands.pl oraz udziału w organizowanych turniejach

 

Stosowane w niniejszym dokumencie pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Gra – gra zręcznościowa, logiczna, zręcznościowo-logiczna, fabularna (RPG), strategiczna, lub inna nie zawierająca elementu losowości i charakteru losowego, do której uruchomienia wymagany jest dostęp do Internetu oraz Rejestracja. Gra udostępniana jest Użytkownikowi przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu. Na żadnym etapie wynik Gry nie zależy od przypadku. Gra może być rozgrywana w ramach Turnieju lub poza nim.

 2. Hasło - ciąg znaków m.in. alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji.

 3. HitCoin (HCN) – punkty (wewnętrzna waluta Serwisu), które umożliwiają wzięcie udziału w Turnieju, wykupywane przez Użytkowników. Użytkownicy posługują się HCN jedynie w ramach Serwisu. HCN posiadają wartość jedynie w ramach funkcjonalności Serwisu. HCN nie podlegają wymianie na złotówki (PLN) lub inną walutę. HCN nie są pieniądzem elektronicznym w rozumieniu Ustawy o usługach płatniczych (Dz.U. z 2014 r. poz. 873).

 4. Konsument osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Konto zasoby teleinformatyczne w ramach Serwisu, do których dostęp Użytkownika możliwy jest po dokonaniu przez niego jednorazowej Rejestracji oraz każdorazowym podaniu Nazwy i Hasła (logowanie). Za pośrednictwem Konta, Użytkownik korzysta z Serwisu i udostępnionych na nim Gier oraz Turniejów, a także może dodawać, modyfikować i usuwać swoje dane osobowe.

 6. Kupon – jednorazowa opłata za rozegranie przez jednego Użytkownika Gry w ramach danego Turnieju, wyrażana w HCN. Wysokość opłaty za Kupon określono w Oknie danego Turnieju. Zakup Kuponu uprawnia Użytkownika do uczestniczenia w tym Turnieju, którego dotyczy Kupon.

 7. Nagroda nagroda rzeczowa określana w Oknie Turnieju oraz przyznawana Użytkownikowi na podstawie Regulaminu Gry.

 8. Nazwa (login) – ciąg znaków m.in. alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji.

 9. Okno Turnieju podstrona Serwisu, przeznaczona dla Użytkownika, umożliwiająca udział w Turnieju. W oknie Turnieju wskazana jest Gra, Regulamin Gry, Nagroda, cena Kuponu, wymagana minimalna liczba uczestników Turnieju, dostępność oraz czas trwania Turnieju.

 10. Operator płatności - usługodawca, z którym Usługodawca zawarł umowę na przyjmowanie i rozliczanie opłat za Kupony.

 11. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Serwisu. Następuje w drodze akceptacji przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Serwisu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza oraz naciśnięciu przez Użytkownika odpowiedniego klawisza. Rejestracja jest skuteczna z momentem pozytywnej weryfikacji (potwierdzenia) adresu e-mail przez Użytkownika.

 12. Regulamin – niniejszy Regulamin.

 13. Regulamin Gry - regulamin Gry umieszczony w Oknie Turnieju.

 14. Serwis (www.hophands.pl)serwis internetowy, który umożliwia Użytkownikom korzystanie z Gier oraz uczestniczenie w Turniejach.

 15. Siła Wyższa - zdarzenie nadzwyczajne o charakterze zewnętrznym wobec Strony, niezależne od danej Strony, któremu Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności.

 16. Strony – Usługodawca i Użytkownik.

 17. System płatności - oferowany przez Serwis, za pomocą Operatora płatności sposób uiszczania przez Użytkownika opłat za Kupony.

 18. Turniej – rozgrywka w ramach której przeprowadzana jest Gra. Ta sama Gra może być rozgrywana w kilku różnych Turniejach.

 19. Umowa – umowa o świadczenie Usług jaka zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą w momencie dokonania skutecznej Rejestracji.

 20. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, na zasadach określonych w Regulaminie, która polega na: (a) zapewnieniu Użytkownikowi Konta oraz innych funkcjonalności Serwisu oraz (b) zapewnieniu możliwości skorzystania przez Użytkownika z Gier oraz uczestniczenia w Turniejach.

 21. Usługodawca ENTERPRIZE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Andrychowie 34-120, ul. Starowiejska 22B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000615907, NIP: 6793127683, REGON 364353877, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł..

 22. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r., Nr 144, poz. 1244 ze zm.).

 23. Uczestnik – Użytkownik, który dołączył do Programu Lojalnościowego Serwisu.

 24. Użytkownik – osoba fizyczna powyżej 18 roku życia (w przypadku osób powyżej 13 roku życia, każda czynność w ramach Serwisu wymaga potwierdzenia jej prawnego opiekuna).

I. Postanowienia Ogólne

  1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz świadczonych za jego pośrednictwem Usług.

II. Zakres i warunki korzystania z Serwisu

  1. W ramach Serwisu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

  2. Korzystanie z Usługi możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:

(a) Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub (b) Google Chrome w wersji 50 lub nowszej z włączona obsługą JavaScript i cookies, Safari 9.1 lub nowsze z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Opera 37 lub nowsza z włączoną obsługą JavaScript i cookies, minimalna rozdzielczość ekranu 1200x800 pikseli.

Użytkownik ma obowiązek zadbać, by używane przez niego oprogramowanie i sprzęt były aktualne i kompatybilne, szczególnie w zakresie ewentualnego pobierania nowych wersji lub pozostałych aktualizacji w celu korzystania z Usług Serwisu‬.

  1. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie wyłącznie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności w celu:

   1. utrzymania sesji Użytkownika;

   2. dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkownika;

   3. tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu oraz

   4. w celach marketingowych Usługodawcy oraz podmiotów trzecich.

  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

  2. Usługodawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia Usługi w Serwisie w stosunku do wszystkich lub niektórych Kont w związku z przeprowadzaniem niezbędnych prac konserwacyjnych. Powyższe będzie dokonywane po uprzednim powiadomieniu Użytkowników (np. poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na Konta i zawarcie komunikatu w Serwisie) oraz przez możliwie jak najkrótszy czas.

  3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu, w tym Gier i systemu, Usługodawca stosuje środki techniczne polegające na zaciemnianiu kodu źródłowego, zarządzaniu ruchem sieciowym oraz korzysta z pełnej autorytatywności serwera.

  4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną Usługą, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi.

III. Uczestnictwo w Grze i Turnieju.

  1. Każda Gra posiada Regulamin Gry, który określa jej zasady. Ponadto w Oknie Turnieju określane są: Nagroda, cena Kuponu, wymagana minimalna liczba uczestników Turnieju, aby Turniej się odbył, dostępność, czas trwania Turnieju oraz ilość Uczestników, którzy otrzymają nieodpłatny dostęp do Turnieju w ramach Umiejętności. Każdy Turniej polega na przeprowadzeniu w ramach Gry rozgrywki, która polega na rywalizacji z innymi Użytkownikami oraz osiągnięcie jak najwyższej pozycji na liście rankingowej danej Gry.

  2. Użytkownik może wziąć udział tylko w Turnieju, który znajduje się na stronie głównej Serwisu.

  3. Usługodawca zastrzega, że część Gier będzie dostępna jedynie w określonym czasie przed rozpoczęciem rozgrywanego w jej ramach Turnieju, na przykład: trzy (3) razy w tygodniu, w podane dni, na określony czas przed odbyciem się Turnieju. Informacja o dostępności/niedostępności Gry znajduje się w Oknie Turnieju. Niezależnie od powyższego określona liczba Gier będzie dostępna w Serwisie bez konieczności brania udziału w Turniejach.

  4. Do każdego Turnieju przypisany jest Kupon, którego cena jest określona w Regulaminie Gry i/lub w Oknie Turnieju. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się uczestniczyć w Turnieju, jest obowiązany do uprzedniego zakupu HCN.

  5. W celu wykupienia HCN Użytkownik korzysta z Systemu Płatności, który obsługiwany jest przez wskazanego, przy zakupie HCN, Operatora Płatności. Cena HCN powinna zostać uiszczona przez Użytkownika niezwłocznie po naciśnięciu przez niego przycisku „KUP”. Każde jeden (1) złotych wpłaconych stanowić będzie równowartość dziesięć (10) HCN zł. Wszystkie płatności dokonywane są w PLN według kursu obowiązującego w banku obsługującym Użytkownika.

  6. Użytkownik może zakupić Kupon do Turnieju poprzez wymianę zakupionych i zgromadzonych na Koncie HCN.

  7. Z momentem wymiany HCN na Kupon Użytkownik otrzymuje powiadomienie na Konto ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi uczestnictwa w Turnieju. Do wykupienia Kuponu dochodzi z momentem zakończenia wymiany HCN na Kupon w Serwisie.

  8. Zakup Kuponu uprawnia Użytkownika do wzięciu udziału w tym Turnieju, którego dotyczy Kupon pod warunkiem jednak, że zbierze się wymagana minimalna liczba uczestników Turnieju (podawana każdorazowo w Oknie turnieju). Po rozegraniu Turnieju, w Serwisie zapisywany jest wynik Użytkownika. Lista wyników jest publikowana w Serwisie po zakończeniu Turnieju.

  9. W razie gdyby do momentu rozpoczęcia Turnieju (określanego każdorazowo w Oknie Turnieju) nie doszło do zebrania się wymaganej minimalnej liczby uczestników Turnieju, co oznacza, że Turniej nie odbędzie się, wykupiony Kupon nie podlega zwrotowi i może zostać wykorzystany w ramach innego dowolnie wybranego przez Użytkownika Turnieju o wartości wykupionego Kuponu.

  10. Serwis umożliwia stworzenie przez Użytkownika własnego, darmowego Turnieju (w takim przypadku Użytkownicy nie wykupują Kuponów), w ramach funkcjonalności #rozdajo portalu www.wykop.pl (dalej jako „Turniej #rozdajo”). Użytkownik organizuje Turniej #rozdajo w ramach którego wyłaniani są zwycięzcy uprawnieni do odbioru nagrody oferowanej przez Użytkownika organizującego Turniej #rozdajo. Po zakończeniu rozgrywki, Usługodawca informuje Użytkownika organizującego Turniej #rozdajo o zwycięzcach w celu umożliwienia przekazania nagrody. Każdy Użytkownik w momencie zgłoszenia swojego udział w Turnieju #rozdajo, jest zobowiązany do udzielenia zgody na przekazanie Użytkownikowi organizującemu Turniej #rozdajo swoich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska w celu przekazania nagrody. Turniej #rozdajo jest organizowany poprzez wykorzystanie Gry istniejącej w zasobach Serwisu, znajdującej się w Serwisie w odpowiednio oznaczonym katalogu. Turniej nie może też zawierać elementu losowości i charakteru losowego. Powyższy turniej nie może również spełniać przesłanek gry na automacie w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych. Za organizację i prowadzenie takiego turnieju pełną odpowiedzialność ponosi tylko i wyłącznie Użytkownik, który go zorganizował. Usługodawca zastrzega sobie prawo do niezwłocznego usunięcia takiego turnieju z Serwisu w każdym przypadku gdy otrzyma urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość na temat jego bezprawności lub bezprawności treści w nim zawartych. Użytkownik nie jest uprawniony do wprowadzania jakichkolwiek zmian do Gry, która jest wykorzystana oraz rozgrywana w ramach zorganizowanego przez niego Turnieju #rozdajo.

  11. Z momentem rozpoczęcia Gry lub Turnieju Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Gry/Turnieju.

  12. Każda Gra/Turniej będzie nagrywana. Usługodawca zastrzega sobie prawo do publicznego udostępniania w sieci Internet wybranej przez siebie odbytej Gry/Turnieju (w trybie streaming do odtworzenia lub na żywo).

  13. Podczas nagrywania danej Gry/Turnieju, zgodnie z pkt 3.12. powyżej, rejestrowana będzie każda ingerencja w jej prawidłowe działanie. Jeżeli zostanie zarejestrowana jakakolwiek nieprawidłowość i po sprawdzeniu nagrania ujawnione zostanie, stosowanie przez Użytkownika nieuczciwych praktyk mających na celu manipulowanie wynikami Gry/Turnieju (takie jak np. hackowanie), Usługodawca jest uprawniony do natychmiastowego usunięcia Konta Użytkownika z zastrzeżeniem dożywotniej utraty prawa do ponownego zarejestrowania się w Serwisie. Powyższe obowiązuje przy zachowaniu nabytych, w sposób zgodny z prawem i Regulaminem, praw Użytkownika.

IV. Odbiór Nagrody

  1. Usługodawca jest zobowiązany przekazać Nagrodę Użytkownikowi, który zgodnie z Regulaminem oraz Regulaminem Gry wygrał Turniej. Nie ma możliwości zamiany Nagrody na jej równowartość pieniężną, chyba że obie Strony wyrażą na to zgodę.

  2. Nagroda jest dostarczana przesyłką kurierską na adres do korespondencji podany podczas Rejestracji, w terminie 21 dni od dnia zakończenia wygranego Turnieju. Ewentualne koszty dodatkowe, a w szczególności koszty dostawy zostaną pokryte przez Usługodawcę. W zależności od kierunku dostawy, może wystąpić konieczność poniesienia dodatkowych opłat celnych. Ich wysokość jest uzależniona od przepisów jakie obowiązują w danym państwie. Jakiekolwiek koszty związane z opłatami celnymi ponosi Użytkownik.

  3. Poza ceną Kuponu oraz ewentualnymi kosztami wskazanymi w 4.2. powyżej Użytkownik nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z udziałem w Turnieju ani z odbiorem wygranych Nagród. Podatek od nagrody odprowadza Usługodawca. W celu prawidłowego odprowadzenia podatku, Użytkownik, który wygrał Turniej zobowiązany jest podać następujące dane w celu umożliwienia przez Usługodawcę dopełnienia formalności z tym związanych: Imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL (lub NIP), nazwę odpowiedniego urzędu skarbowego oraz adres zameldowania. W przypadku niedopełnienia tych formalności Usługodawca wstrzyma się z przekazaniem Nagrody do momentu przekazania wyżej wskazanych danych.

  4. Nagroda może być również odebrana osobiście przez Użytkownika w siedzibie Usługodawcy, pod adresem Ul. Starowiejska 22B 34-120 Andrychów. Usługodawca zastrzega, że w przypadku odbioru osobistego Nagród, może dokonać rejestracji audio-wideo tego zdarzenia oraz udostępnić nagranie w sieci Internet, za pośrednictwem oficjalnego kanału Serwisu oraz Usługodawcy. Użytkownik odbierający nagrodę wyraża zgodę na rozpowszechnianie m.in. w Internecie, powyżej wskazanej rejestracji audio-wideo.

V. Rejestracja Konta

  1. W trakcie Rejestracji Użytkownik dokonuje czynności, na które składa się:

   1. potwierdzenie, że zapoznał się on z treścią Regulaminu oraz że akceptuje on jego postanowienia,

   2. wypełnienie formularza dostępnego na stronie Serwisu,

   3. podanie Nazwy, Hasła oraz adresu e-mail, który wymaga potwierdzenia poprzez naciśnięcie na link (odniesienie) zawarty w treści wiadomości wysłanej pod ten adres przez Usługodawcę,

   4. uzyskanie dostępu do Konta z wykorzystaniem Nazwy oraz Hasła.

  1. Alternatywnie do rejestracji za pośrednictwem Serwisu‬, Usługodawca‬ może oferować możliwość rejestracji za pomocą odpowiednich funkcji w portalach lub sieciach społecznościowych (np. "Facebook Connect"). Ponadto, po wyrażeniu przez Użytkownika na to zgody do Usługodawcy‬ mogą zostać przesłane dane osobowe użytkownika za pośrednictwem operatora serwisu społecznościowego. Korzystanie z tego sposobu rejestracji wymaga rejestracji w odpowiednim portalu lub sieci społecznościowej w oparciu o obowiązujące tam przepisy i warunki. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

  2. Po dokonaniu skutecznej Rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta, który jest każdorazowo zapewniany przez Usługodawcę po wpisaniu Hasła i Nazwy.

  3. Każdy zarejestrowany Użytkownik może przystąpić do programu lojalnościowego, którego zasady określa regulamin programu lojalnościowego.

  4. W trakcie Rejestracji, jak również podczas korzystania z Usługi, Użytkownik zobowiązany jest do:

   1. podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich,

   2. aktualizacji podanych w formularzu rejestracyjnym, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Aktualizacji danych dokonuje się w ramach Konta.

   3. zachowania w tajemnicy Hasła oraz nieudostępniania go innym osobom.

  1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wybór Nazwy oraz Hasła, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyborem Nazwy i Hasła. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom swojego Hasła.

  2. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta.

VI. Czas trwania, odstąpienie oraz wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usług

  1. Z momentem Rejestracji Konta zawarta zostaje Umowa pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą.

  2. Użytkownik jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie przewidzianym w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), czyli w ciągu 14 dni liczonych od dnia potwierdzenia przez Użytkownika adresu e-mail.

  3. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w dowolnym momencie, ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny, poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu, w ramach panelu administracyjnego Konta, dyspozycji jego usunięcia. Konto zostanie usunięte z chwilą uregulowania ewentualnych zaległych płatności za zakupione Kupony. Umowa zostaje rozwiązana w momencie złożenia dyspozycji usunięcia Konta, z zastrzeżeniem uregulowania ewentualnych zaległych płatności.

  4. Usługodawca jest uprawniony wypowiedzieć Umowę bez podania przyczyn z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia mającego skutek na koniec miesiąca, z zastrzeżeniem wydania przez Usługodawcę przysługujących Użytkownikowi Nagród. Powyższe obowiązuje przy zachowaniu nabytych, w sposób zgodny z prawem i Regulaminem, praw Użytkownika. Nie istnieje minimalny okres, przez który Umowa nie może być wypowiedziana.

  5. Usługodawca, chcąc wypowiedzieć Umowę na podstawie 6.4 powyżej, poinformuje o tym Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

  6. Usługodawca jest uprawniony wypowiedzieć Umowę Użytkownikowi ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika, odpowiednio, co najmniej jednego z następujących punktów Regulaminu: 3.12., 7.1., 7.2., 7.3, jak również w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności, o których mowa w punktach: 7.8.1. – 7.8.2. Regulaminu. W takim przypadku Konto zostanie usunięte niezwłocznie po przesłaniu Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji, zawiadomienia o wypowiedzeniu Umowy z zastrzeżeniem konieczności uiszczenia zaległych płatności za zakupione Kupony oraz wydania przysługujących Użytkownikowi Nagród. W przypadku wypowiedzenia Umowy Użytkownikowi z powodu podanego w niniejszym punkcie, Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania wydania przysługującej Użytkownikowi Nagrody do momentu uiszczenia zaległych płatności za wykupione Kupony. Powyższe obowiązuje przy zachowaniu nabytych, w sposób zgodny z prawem i Regulaminem, praw Użytkownika.

 1. Zasady korzystania z Serwisu

 

  1. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

   1. korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

   2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub/i umieszczanie w Serwisie nie zamówionej informacji handlowej; kilkukrotna Rejestracja Użytkownika w Serwisie; korzystanie z Kont innych Użytkowników lub udostępnianie swojego Konta innym Użytkownikom; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie Haseł innych Użytkowników,

   3. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy i z poszanowaniem przysługujących im praw,

   4. utrzymywania w poufności Hasła oraz dołożyć najwyższej staranności w celu uniemożliwienia osobom trzecim wejście w posiadanie Hasła.

  2. Zabronione jest w szczególności zamieszczanie w ramach Serwisu oraz Konta komentarzy, opisów, treści, które:

   1. naruszałyby jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa Usługodawcy lub innych Użytkowników (np. byłyby obraźliwe bądź stanowiłyby lub mogłyby być uznane za groźbę skierowaną do innych osób);

   2. naruszałyby przepisy obowiązującego prawa;

   3. zawierałyby treści naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów, obscenicznych obrazów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);

   4. służyłyby promocji towarów lub usług podmiotów konkurencyjnych wobec Usługodawcy;

   5. naruszałyby tajemnicę przedsiębiorstwa lub Ustawę o ochronie danych osobowych;

   6. naruszałyby inne, niż wymienione powyżej, przepisy obowiązującego prawa;

   7. naruszałyby w inny sposób postanowienia Regulaminu, normy społeczne lub obyczajowe (np. zawierały treści propagujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszające uczucia religijne).

  3. Użytkownik nie może korzystać z dostępu do Serwisu oraz Gry oraz ich komponentów (np. oprogramowanie, elementy graficzne) w celu przeprowadzenia ich analizy (np. reverse engineering, dekompilacja, disassembling, tłumaczenie) jak również żadna osoba posiadająca dostęp do Gry i w/w jej komponentów nie może przeprowadzać, pomagać w przeprowadzeniu ani dostarczać informacji czy zasobów żadnej osobie trzeciej biorącej udział w takiej analizie Gry i jej komponentów. Użytkownik w żadnym wypadku nie jest uprawniony do: zwielokrotniania, utrwalania, wprowadzania, wyświetlania, przekazywania, udostępniania, rozpowszechniania, wprowadzania zmian, adaptowania, modyfikowania, tworzenia praw zależnych, łączenia z innym oprogramowaniem, dzierżawy, najmu, licencjonowania, sublicencjonowania, przenoszenia praw, przechowywania jak również używania Gry i jej komponentów.

  4. Konta nie używane przez okres dłuższy niż sześć (6) miesięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte przez Usługodawcę bez uprzedniego powiadomienia. Powyższe obowiązuje przy zachowaniu nabytych, w sposób zgodny z prawem i Regulaminem, praw Użytkownika.

  5. Konta nie użytkowane przez okres wskazany w pkt 7.4. powyżej, na których znajduje się zaległa płatność za zakupione Kupony nie będą usuwane, a Użytkownik będzie powiadamiany o zaległości wiadomością wysłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przy Rejestracji, przez co Użytkownik będzie zobowiązany do uregulowania zaległości w terminie wskazanym w wiadomości.

  6. Użytkownik jest odpowiedzialny za czynności wykonane w ramach Serwisu przy pomocy jego ważnej Nazwy oraz Hasła.

  7. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw do Nazwy lub/i Hasła, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

  8. Niezależnie od innych uprawnień opisanych w Regulaminie, Usługodawca może (przy zachowaniu nabytych, w sposób zgodny z prawem i Regulaminem, praw Użytkownika) pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu (blokując lub usuwając jego Konto), jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik:

   1. ingeruje w mechanizm funkcjonowania Gry lub Serwisu;

   2. dopuści się zachowań, które godzą w dobre imię Usługodawcy.

  9. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

VIII. Reklamacje

  1. W trakcie korzystania z Usługi Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu oraz o niewłaściwej jakości Usługi.

  2. Nieprawidłowości, usterki lub przerwy w funkcjonowaniu Usługi lub niewłaściwą ich jakość Użytkownik może zgłaszać na adres: uwagi@hophands.pl .

  3. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca umożliwia:

   1. uzyskiwanie informacji o Serwisie,

   2. przyjmowanie zgłoszeń, o których mowa w 8.2. powyżej

   3. pomoc w dokonywaniu przez Użytkownika Rejestracji,

   4. złożenie reklamacji.

  1. W przypadku jakiejkolwiek niezgodności Usługi z Regulaminem (lub niezgodności Gry z Regulaminem Gry lub Turnieju z Regulaminem lub Regulaminem Gry lub informacjami podanymi w Oknie Turnieju) Użytkownik jest uprawniony złożyć reklamację na adres: reklamacje@hophands.pl .Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie jednego (1) miesiąca od dnia jej doręczenia. Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany o rezultatach jej rozpatrzenia.

  2. Reklamacja może być złożona pisemnie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie możliwości techniczne. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika, w zakresie koniecznym dla usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub Serwisu. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy.

  3. Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

  4. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (a) poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej, (b) przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.

  5. Działania mediacyjne określone w 8.7. a) powyżej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), są dostępne po złożeniu wniosku przez Konsumenta do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

  6. Stałe polubowne sądy konsumenckie, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), określone w 8.7. b) powyżej, są dostępne poprzez złożenie wniosku przez Konsumenta o rozpatrzenie sporu wynikłego z zawartej Umowy przez właściwy stały polubowny sąd konsumencki. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

  7. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje również prawo zwrócenia się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), w celu uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą, w tym do wystąpienia przez wskazane powyżej podmioty do przedsiębiorcy w sprawach ochrony praw i interesów Konsumentów. Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 1. Odpowiedzialność

  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Gier;

 2. utratę, w ramach Konta, Kuponów spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy;

 3. niedostępność Serwisu z powodu Siły Wyższej;

 4. treść reklam zamieszczanych w Serwisie przez podmioty trzecie.

  1. Użytkownik jest odpowiedzialny za treść komentarzy umieszczanych z wykorzystaniem jego Nazwy i Hasła w Serwisie.

  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez Użytkowników w Serwisie za pośrednictwem sieci Internet.

  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za nieprawidłowe korzystanie przez niego z Serwisu, za korzystanie przez niego z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu (w tym Regulaminu Gry i informacjami podanymi w ramach Okna Turnieju) oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.

  4. W przypadku powzięcia przez Użytkownika lub jakąkolwiek osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w ramach Serwisu komentarzy, opisów lub innych treści naruszających postanowienia Regulaminu, prawa osób trzecich lub przepisy obowiązującego prawa, Użytkownik lub dana osoba trzecia powinna niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Serwisem pod adresem uwagi@hophands.pl lub za pośrednictwem dostępnej w ramach Serwisu funkcjonalności „UWAGI” (opcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników). Szczegółowa instrukcja Zgłoszenia naruszenia została również zawarta w ramach Serwisu na stronie.

  5. W treści Zgłoszenia naruszenia przesyłanego na adres uwagi@hophands.pl , o którym mowa w pkt 9.5 powyżej należy podać co najmniej dane podmiotu dokonującego ww. zgłoszenia (w tym pełne dane kontaktowe), określić charakter naruszenia oraz wskazać komentarze, opisy lub inne treści których dane Zgłoszenie naruszenia ma dotyczyć w sposób możliwy na ich identyfikację w ramach Serwisu (tj. wskazać konkretne odesłania internetowe – linki). Powyższe zgłoszenie powinno również zostać opatrzone własnoręcznym albo elektronicznym podpisem dokonującego zgłoszenie albo jego pełnomocnika (w takim przypadku należy dołączyć dokument pełnomocnictwa).

X. Postanowienia końcowe.

  1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium RP.

  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. W takim przypadku Usługodawca poinformuje o zmianie Użytkownika w treści wiadomości jaka zostanie przesłana na Konto Użytkownika lub jego adres e-mail. W razie braku wypowiedzenia Umowy przez Użytkownika, w trybie przewidzianym w Regulaminie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zmiany Regulaminu, uważa się, że zmiana została zaakceptowana.

  4. Aktualna treść Regulaminu w języku polskim jest publikowana www.hophands.pl/regulamin w sposób umożliwiający jego przechowywanie (utrwalanie) i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

  5. Strony wyłączają stosowanie „Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.”

Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 listopad 2016 r.